Kur'an'ı Lafzi Okuma

Kitabın Adı : Kur'an'ı Lafzi Okuma
Yazar: A. Cüneyt Eren
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 0
ISBN: 000

Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlama yolunda bir diğer önemli husus, ayetin bahsini ettiği asıl konuyu, Cenab-ı Hakk’ın murad ettiği ana mesajı yakalamaktır. Ayette yer alan ifadeler çoğu zaman, verilmek istenen mesajı kuvvetlendiren yan cümlecikler olabilir. Veya asıl mesajın yanında birkaç fer’i mesaj yer alabilir. Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlama için, bir sözün söylenmesine esas teşkil eden hususların bilinmesi gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle sözün irâdına sebeb olan şey, yani ayetin üzerinde dönüp durdu- ğu husus ve ‘menat’ın bilinmesi sözün anlaşılması için şarttır. O halde Kur’ân’ı anlama yolunda muhataba düşen, ayetin bahsini ettiği temel konuyu anlamak, yorumu da o minval doğrultusunda yapmak olacaktır. Kur’ân-ı Kerim insanlığın hidayeti, dünya ve ahiret saadeti için gönderilmiş olması hasebiyle, içinde yer alan öğretiler de o eksenli, kısa ve özdürler. Her ayet, bu temel gaye ve hedefi gerçekleştirmek için nâzil olmuş- tur. Kur’ân bu öğretileri değişik vesile ve yollarla takdim eder. Kur’ân’da yeralan bir ifadenin sözlük ve ıstilah anlamının karıştırılması doğal olarak ayetin yanlış anlaşılmasına sebep verecektir. Dili Arapça olan ve diğer dillere nisbeten belâgatta zirvede olan Kur’ân-ı Kerim’de de mecâz sıklıkla kullanılmış, verilmek istenen mesaj bu sanatla takdim edilmiştir. Sözün hakikat mi, mecâz mı olduğu anlaşılmadan murad edilen manânın anlaşılması mümkün değildir. Bunların bir kısmı herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek türde iken, bazıları ancak dil uzmanları tarafından anlaşılabilir. İşte Kur’ân’ın doğru anlaşılabilmesi için dilin sahip olduğu üslûb ve özelliklerinden sayılan bu ilmin bilinmesi kaçınılmazdır. Yukarıda kısaca zikretmeye çalıştığımız başlıklar Kur’ân’ın doğru anlaşılmasına birer engel olarak tarih boyunca karşımıza çıkmış ve gerçek muhataplarını bulana kadar, farklı gerekçelerle de olsa çıkmaya devam edecektir. İşte ‘Kur’ân’ı Lafzî Okuma’ adlı bu çalışmamız, Kur’ân’ın doğru anlaşılması adına deryada katre mesabesinde kaleme alınmıştır. Maksadımız sorumluluk muhasebesi ile yeterli olmasa da evvelen bizzat İslamın dirahşan çehresini doğru tanıma-tanıtma niyet, gayret, cehd ve azminden başka bir şey değildir. Çalışmada geçen ayetlerin meâlleri bazı tasarruflarımızla mevcud farklı meallerden alınmıştır. Eserin okuyucular tarafından daha kolay anlaşılması için üslûbun akıcı olmasına çalışılmıştır. Bunun yanında eser, ilmi ölçütler çerçevesinde dipnotlarla zenginleştirilmiş; istifade edilen kaynaklara yerinde işaret edilmiştir.